Recentment, des de l’Institut Català de Seguretat i Salut Laboral (ICSSL), de la Direcció General de Relacions Laborals, Treball Autònom, Seguretat i Salut Laboral, s’ha publicat l’informe de Gestió de la prevenció de riscos laborals a les empreses de Catalunya, 2019, en el que Ziga Zaga va participar.Infografia

L’ICSSL és l’òrgan tècnic que gestiona la prestació del servei d’assessorament i d’assistència tècnica en matèria de seguretat i salut en el treball. A través d’aquest informe, podem conèixer la situació de la gestió de la prevenció de riscos laborals a les empreses i els centres de treball de Catalunya, així com disposar  d’una informació de qualitat, imprescindible per poder dur a terme accions preventives més eficients.  La informació recollida en aquest estudi s’ha utilitzat durant l’elaboració de l’actual Estratègia Catalana de Seguretat i Salut Laboral 2021-2026.

Des de Ziga Zaga, ens sembla interessant i enriquidor haver pogut col·laborar en aquesta edició del programa i seguirem treballant en la millora de la gestió de la prevenció de riscos laborals a la nostra entitat.