Gestió Integral d’Escoles Bressol

Gestió Integral de centres educatius públics per a petita infància 0-3, des de l’any 2002 en diferents poblacions.

Un projecte obert, participat, integrat en el seu entorn i en continua renovació per tal d’atendre les necessitats particulars i generals que es vagin generant.

L’acció educativa pretén i possibilita el desenvolupament i creixement personal dels infants a partir de l’experimentació, el descobriment, i la relació i comunicació amb i entre els infants per mitjà de diferents llenguatges, així com l’establiment  de vincles i relacions, considerant les corresponents pautes elementals de convivència i respecte. S’assumeix, com un principi bàsic, l’atenció a la diversitat, tenint en compte els diferents ritmes de desenvolupament i aprenentatge dels infants, així com els seus interessos i motivacions i altres aspectes de caire cultural.