Inici

Gestió integral Escoles Bressol

Deixant emprempta

Gestió Integral de centres educatius públics per a petita infància 0-3.

Des de l’any 2002 Ziga-Zaga porta a terme la gestió integral de diverses escoles bressol municipals en diferents poblacions. Durant tots aquest anys hem aprés i millorat de forma continuada els nostres serveis.

Treballem sempre de forma coordinada amb els diferents departaments i administracions públiques. Ens coordinem i col·laborem amb d’altres entitats i/o serveis de l’entorn que incideixen de forma directa o indirecte en l’educació dels infants.

Els professionals de les nostres escoles són persones qualificades i implicades en el projecte.

Un projecte obert, participat, integrat en el seu entorn i en continua renovació per tal d’atendre les necessitats particulars i generals que es vagin generant.


L’escola a la que aspirem

Democràtica, pluralista, solidària, integradora, oberta i arrelada, respectuosa amb la diversitat i amb el medi, de qualitat i capaç de preparar a l’ infant com a persona.


L’acció educativa: què pretén i possibilita

El desenvolupament i creixement personal dels infants
La formació d’una imatge positiva i equilibrada d’ells mateixos
L’experimentació
El descobriment de l’entorn
El descobriment i desenvolupament de les possibilitats del seu propi cos
L’adquisició d’hàbits per tal d’assolir un major grau d’autonomia
Les relacions i la comunicació amb infants i persones adultes, per mitjà dels diferents llenguatges
L’establiment de vincles i relacions amb les corresponents pautes elementals de convivència i respecte


Un procés participatiu

En el que participa tota la comunitat educativa: infants, educadors/es, altres professionals i famílies, sent aquests últims els primers responsables de l’educació de llurs fills i filles. És per aquest motiu que ens plantegem objectius i accions més enllà de les dirigides exclusivament als infants.


La cooperació amb les famílies

L’equip educatiu de l’escola seguirà un model organitzatiu de col•laboració i cooperació amb les famílies dels infants. Aquest es durà a terme a partir de les entrevistes, les reunions de grup, el contacte diari, la participació en algunes de les activitats dins de l’aula i la participació en activitats específiques (tertúlies, xerrades, tallers, festes,...) Igualment pel que fa a les activitats i participació en la dinàmica escolar, implicant-les activament en la dinàmica de l’aula a partir d’activitats concretes durant el desenvolupament de les programacions, festivitats i moments importants per a la comunitat escolar.


Línies metodològiques envers els infants

 • Metodologia activa, cerquem la participació constant de l’infant en el procés d’ensenyament, integrant-lo en la dinàmica general de l’aula i en l’adquisició i configuració dels aprenentatges.
 • Manipulació i experimentació, per tal de facilitar el coneixement vivencial, la transferència dels aprenentatges obtinguts d’uns objectes a uns altres i constatar els efectes que provoquen les seves actuacions.
 • El joc com a font d’aprenentatge, interpretació, canalització, expressió i relació es fomentarà com a activitat a l’escola.
 • El llenguatge, la paraula i l’escolta posant especial atenció en la utilització del llenguatge, allò que diem i sobre tot, com diem, escoltant i posant paraula per tal de donar sentit.
 • Aprenentatge global i significatiu establint les relacions i connexions entre els coneixements previs adquirits i els de nova adquisició.
 • Selecció i progressió en la programació dels continguts d’acord amb el desenvolupament maduratiu dels infants, garantint així l’educació continuada.
 • Aprenentatge a partir de la relació amb els altres, durant la dinàmica diària i activitats que potenciïn l’ intercanvi de coneixement si experiències.
 • Les activitats quotidianes, lligades a la satisfacció de les necessitats bàsiques, seran l’eix de l’organització educativa.
 • Agrupació homogènia dels infants, segons edat.
 • Flexibilitat organitzativa per tal d’adaptar-se a les diferents necessitats o situacions que es puguin donar.
 • Adaptació dels infants, com a procés dinàmic i generador de noves situacions i lligams afectius
 • Aportant un clima de seguretat i confiança.Espais i materials educatius

L’organització dels espais ha de facilitar l’acció autònoma dels infants, la possibilitat d’explorar, fer-se preguntes i aventurar possibles respostes. Els materials educatius es distribuiran en “ambients d’aprenentatges”; oferint a l’infant un ampli ventall d’oportunitats d’elecció i donant-los la possibilitat d’escollir de forma autònoma què fer, on, quan i amb qui. Es prioritzaran els materials d’origen natural i d’us quotidià. Els materials es seleccionaran seguin criteris de contingut educatiu, de seguretat i qualitat.


Atenció a la diversitat.

L’acció educativa assumeix com un dels principis bàsics tenir en compte els diferents ritmes de desenvolupament i aprenentatge dels infants, així com els diversos interessos i motivacions i altres aspectes de caire cultural.


Observació i avaluació de la tasca educativa

El seguiment del desenvolupament de l’infant, es basa en l’observació constant i sistemàtica. L’observació es realitzarà en diversos moments amb diferents objectius, un primer moment per tal de conèixer les condicions inicials individuals de cada infant, un segon per tal de constatar els progressos i una avaluació final individual que quedarà reflectida en l’ informe. En aquest procés també s’avaluarà: l’adequació dels recursos i activitats, als objectius i aprenentatges. Un cop analitzat el procés es realitzen noves propostes.

Notícies

L'horari d'oficina és de 9 a 14h i de 16:00 a 18:00h de dilluns a dijous. Els divendres l'horari és de 9 a 14h.   Gràcies.